Verkoopsvoorwaarden
Algemene bepalingen

De hierna volgende verkoopvoorwaarden omvatten het geheel van de afgesloten overeenkomsten tussen de koper en de leverancier, niettegenstaande tegenstrijdige verkoopvoorwaarden vermeld kunnen zijn op de bestelbon of op andere documenten uitgaande van de koper, tenzij anders schriftelijk tussen de partijen werd overeengekomen. Onder koper dient steeds verstaan te worden, diegene die de opdracht geeft, onder leverancier diegene die de order heeft aanvaard. De koper erkent de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het feit van het geven van een opdracht aan de leverancier.

Zet- en drukfouten in de catalogus, evenals wijzigingen in de afgebeelde producten en omschrijvingen zijn voorbehouden. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Offertes

De offertes van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat er geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen de voor het geheel opgegeven prijs. De offertes worden steeds gemaakt zonder vermelding van lasten en btw, die steeds ten laste van de koper vallen. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarin aangegeven hoeveelheden. Offertes hebben, behoudens anders overeengekomen, een geldigheidsduur van 1 (één) maand.

Bestellingen

Bestellingen worden uitgevoerd voor risico van de koper. Bestellingen van machines en uitrusting die hetzij door de leverancier worden geconstrueerd, hetzij door de leverancier voor rekening van een derde worden verkocht, zijn eerst definitief na betaling van het overeengekomen voorschot. Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven bestellingen binden de leverancier eerst na schriftelijke aanvaarding.

Kleine ordertoeslag

Bij bestellingen onder de € 25,00 excl. btw wordt een kleine ordertoeslag van € 6,50 excl. btw berekend.

Prijzen

De prijzen zoals vermeld in onze prijslijsten of opgegeven door onze verkopers of vertegenwoordigers zijn vrijblijvend en altijd exclusief btw. Orders en condities aangenomen en overeengekomen met onze verkopers of vertegenwoordigers zijn pas rechtsgeldig na
schriftelijke bevestiging onzerzijds of door het verzenden van de factuur. Pieterman Glas- en Steentechniek behoudt zich het recht voor de prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen en bij eventuele waardevermindering van de euro ten opzichte van de buitenlandse
valuta een valutatoeslag te berekenen.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door of in naam van Pieterman Glas- en Steentechniek geleverde goederen blijven het onvervreemdbaar eigendom van Pieterman Glas en Steentechniek zolang de koper de volledige koopsom niet heeft betaald. Zolang de koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, is hij houder der goederen voor Pieterman Glas- en Steentechniek met de rechten en plichten van een bruiklener, doch draagt hij niettemin alle risico’s aan de toepassing of het verbruik van de goederen verbonden. Pieterman Glas- en Steentechniek blijft bevoegd om haar eigendom te allen tijde tot zich te nemen waarbij al gedane betalingen naar billijkheid worden verrekend.

Betalingen

Tenzij anders overeengekomen geldt: Betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum netto; bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum mag u 1,5 % betalingskorting onthouden. In alle gevallen waarin de betalingen later geschieden dan de overeengekomen termijn, behoudt
Pieterman Glas- en Steentechniek zich het recht voor één percent renteverlies per maand in rekening te brengen. In geval van aanvraag tot surseance van betaling, faillissement of liquidatie van het bedrijf van de koper worden de vorderingen van Pieterman Glas- en Steentechniek direct en in zijn geheel opeisbaar. Elke bestelling of elk lopend contract wordt in dat geval nietig verklaard. Alle kosten gemaakt ter incasso van niet tijdig betaalde bedragen zijn voor rekening van de koper.

Leveringen

De levering wordt geacht te zijn voltrokken bij het vertrek uit de magazijnen van de leverancier. Bij bestellingen onder de € 400,00 excl. btw worden de vrachtkosten tegen kostprijs doorberekend. Goederen reizen voor rekening en risico van de koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer de goederen op verzoek van de koper PER EXPRESSE of met Taxipost (België) worden verzonden zijn deze kosten
voor rekening van de koper. Pieterman Glas- en Steentechniek behoudt zich het recht voor de goederen, zonder opgave van redenen, onder rembours te verzenden.

Retourzendingen

Door Pieterman Glas- en Steentechniek foutief geleverde goederen dienen binnen 14 dagen te worden geretourneerd onder vermelding van factuur- en/of ordernummer. Wordt er geen factuur- en/of ordernummer opgegeven dan zal creditering tegen standaardkorting plaatsvinden. Alle overige goederen kunnen alleen na overleg worden teruggenomen, waarbij aan Pieterman Glas- en Steentechniek een specificatie wordt verstrekt van de goederen die men wenst te retourneren met vermelding van factuur- en/of ordernummers van de geleverde goederen. Aan de hand van deze opgave zal Pieterman Glas- en Steentechniek bepalen welke goederen kunnen worden teruggenomen. De teruggezonden goederen reizen voor risico van de koper en zullen franco aan onze magazijnen verstuurd worden. Beschadigde goederen en goederen waarvan de verpakking is beschadigd komen niet in aanmerking voor creditering. Eventuele creditering zal geschieden onder aftrek van 10 % behandelingskosten.
Speciaal voor de klant bestelde goederen, die niet in de catalogus vermeld staan, kunnen NIET worden teruggenomen.

Reclamaties
 
Reclamaties over geleverde goederen of machines moeten binnen 10 dagen na levering bij de klant worden ingediend. Reclamaties schorten de betalingsverplichting niet op.
Garantie en aansprakelijkheid Onze waarborg beperkt zich, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, tot de kwaliteit van onze producten. Indien deze gebrekkig mocht zijn, dan beperkt onze verplichting zich, welke ook de gevolgen van het gebrek zijn, tot de waarde van het door ons geleverde product. Geen enkele andere schade valt ten laste, zowel wat betreft de geleden schade door de koper als deze geleden door een derde. Gebruiksaanwijzingen en eventuele garanties doen in geen geval afbreuk aan bovenstaande bepalingen en brengen onze aansprakelijkheid niet ter sprake. Goederen die fabrieksfouten vertonen dienen ter garantiebeoordeling franco te worden opgestuurd.

Nalevering

Artikelen die niet onmiddellijk geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd, tenzij de koper uitdrukkelijk te kennen geeft dat geen nalevering moet plaatsvinden.

Verpakking

Wordt in bepaalde gevallen tegen kostprijs berekend en kan niet worden teruggenomen.

Machines en constructie

Nieuwe machines worden gegarandeerd voor een termijn gelijk aan de garantietermijn van de fabrikant. Gebruikte machines worden ‘voetstoots’ geleverd, dat wil zeggen zonder garantie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Garantieaanspraken vervallen indien de koper wijzigingen of reparaties aan de machine heeft uitgevoerd. Indien een gebrek onder de garantie valt dan is het ter keuze van Pieterman Glas- en Steentechniek of zij het gebrek herstelt, een nieuw onderdeel levert, het geleverde vervangt, het geleverde ter reparatie/vervanging aanbiedt aan de fabrikant of het aankoopbedrag restitueert. In geval van aanbieding aan de fabrikant conformeert de koper zich aan de termijnen die de fabrikant hanteert voor vervanging of herstel. Indien het geleverde ten gevolge van een gebrek waarvoor enige garantie geldt, dient te worden vervoerd naar Pieterman Glas- en Steentechniek of een derde, is dat transport voor rekening en risico van de koper, behoudens andersluidende bepalingen van een eventueel toepasselijke garantieregeling van de fabrikant. Aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door onoordeelkundig dan wel niet-deskundig gebruik is uitgesloten.
Voor gevolgschade, hoe dan ook ontstaan, is Pieterman Glas- en Steentechniek nimmer aansprakelijk. Schadevergoeding is in een voorkomend geval beperkt tot het bedrag van de betaalde prijs excl. btw. Gebreken aan machines moeten schriftelijk en voldoende gespecificeerd omschreven worden medegedeeld. Voor niet-zichtbare gebreken geldt een termijn van veertien dagen na ontdekking of na het moment waarop deze redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt door iemand die gemiddeld deskundig kan worden geacht met betrekking tot het geleverde.

Rechtsbevoegdheid vestiging Nederland

Op onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Rotterdam. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op alle leveringen en op door ons af te sluiten overeenkomsten van koop en verkoop van machines de Algemene Verkoopvoorwaarden door de Federatie van Organisaties in de
Machinehandel “FOM” van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage en bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 7 januari 1999.

Rechtsbevoegdheid vestiging België

Op onze overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Hasselt.